ހާރުދަމު ކެއުންބުއިން ބަހައްޓާނީ ކިހިނެއް؟

ނޯޓް: 28 މެއި 2017 ގައި ސަން އޮންލައިންގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. ރޯދަމަސް ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުން ހިފުމަށް ރޯދަމަހު ކެއުން ބުއިމަކީ ވެސް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ ކަމަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. ރޯދަމަހުގެ ކެއުންބުއިމުގެ ތެރެއިން އެންމެ ސަމާލުވާންޖެހޭ އެއް ކަމަކީ ހާރުދަމުގެ ކެއުން ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމެވެ.

ހާރުދަމުގެ ކެއުމަކީ ރޯދައަށް ހުރުމަށްޓަކައި އެންމެ ބޭނުންތެރި ކެއުމެވެ. ހާރު ދަމުގެ ކެއުމަކީ ލުއިކެއުމަކަށް ހަދާށެވެ. ހާރުދަމުގެ ކެއުމުގައި ކާބޯހައިޑްރޭޓް ޕްރޮޓީން، ފައިބަރު އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް އަދި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ގިނަ ކުރެވިދާނެއެވެ. ކާބޯ ހައިޑްރޭޓް އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް ޚިޔާރުކުރާއިރު ކޮމްޕްލެކްސް ކާބޯހައިޑްރޭޓް ހިމެނޭ ބާވަތްތައް މިސާލަކަށް ބާރުލީ، ބަތް، އޯޓު، ބިންބި، ދޮނަޅަ، ޒުވާރި، ތޮޅި، މުގު، އާޓާ ފުށް، އަދި ބާސްމަތީ ހަނޑޫ ފަދަ ބާވަތްތަކަށް އިސްކަން ދެވިދާނެއެވެ. މިބާވަތްތަކަކީ އެބޭނުންކުރުން ހަށިގަނޑަށް ލަސްލަހުން ނުވަތަ މަޑުމަޑުން ހަކަތަ ދޫކުރާ ކާނާގެ ބާވަތްތަކެކެވެ.

ކާނާގައި ހިމެނޭ ނަރުގެ ބައި ނުވަތަ ފައިބަރުން މުއްސަދި ކާނާގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބްރޭން، ސީރިއަލް، ގޮވާމާއި ގޮދަނުގެ ބާވަތްތައް، އޮށާއި މަދުގެ ބާވަތްތައް، ތޮށިނުނޮޅައި ހުންނަ އަލުވި، ފެހިތޮޅި ފަދަ ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް، ޕްރޫންސް، ވައްތީނި، އެޕްރިކޮޓް ފަދަ މޭވާގެ ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ. މިބާވަތްތަކަކީ ހަށިގަނޑުގައި ލަސްލަހުން ހަޖަމުކޮށްދޭ ބާވަތްތަކެވެ. ފައިބަރުން ހުންނަ ކާނާ ބޭނުންކުރުމުން ފުރިފައި ހުންނަ އިހުސާސެއް ގެނެސްދީ، ބަނޑުހިކުން ފަދަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުން ކުޑަކޮށްދޭނެ އެވެ. ޕްރޮޓީން ލިބިދޭ ކާނާއެއްގެ ގޮތުގައި ހަންނަގާފައިވާ ކުކުޅު މަސް، ކަނޑުމަސް، ފިހުނު މަސް ފަދަ ބާވަތެއް ޚިޔާރު ކުރެވިދާނެ އެވެ. ހާރުދަމުގެ މިދެންނެވި ފަދަ ލަސްލަހުން ހަޖަމުވާ އަދި މަޑުމަޑުން ހަކަތަ ދޫކުރާ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރުމުން، ރޯދައަށް ހުންނަ ވަގުތު ގިނައިރު ބަނޑުހައިވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިދޭނެ އެވެ. އަދި ރޯދަޔަށް ހުންނައިރު ކުރިމަތިވާ ވަރުބަލިކަމާ ލޮނޑުކަން ކުޑަކޮށްދީ، ހަށިގަނޑު ގިނައިރު ތާޒާކަންމަތީ ދަމަހައްޓައިދޭނެ އެވެ.

ހާރު ދަމުގައި ވެސް ފެނާއި، ލޯފެޓް ކިރު، އަދި ކޮންމެ ވެސް ކަހަލަ މޭވާ ޖޫހެއް ބުއިމެއްގެ ގޮތުގައި ޚިޔާރު ކުރެވިދާނެ އެވެ. ބުއިމެއްގެ ގޮތުގައި މާގިނައިން ކަޅު ސައި، ކޮފީ، ކޯލާ، އެނާޖީ ޑްރިންކްސް ގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ މިފަދަ ބުއިންތަކުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުން ފެނާއި، ލޮނުގެ ބައި މަދުވެ ބީވެގެންދާތީ އެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ވަރުބަލިވުން، ބޮލުގައި ރިހުން، ގެސްޓްރައިޓިސް ފަދަ ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކަށް މަގުފަހިކުރާތީ އެވެ.

ހާރުދަމުގެ ކެއުމުގައި މާގިނައިން ހަވާދުލާފައި ހުންނަ ކުޅި ކާނާގެ ބާވަތްތަކާއި، މާގިނައިން ތެޔޮ އަޅައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ތެލާއި ސަރުބީ ގިނަ ކާނާގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރުން ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. އެއީ މިފަދަ ކާނާގެ ބާވަތްތަކުގެ ސަބަބުން މަތިންއެރުމާއި، މެއިން ދިލަނެގުން، މޭނުބައިކުރުން، ބަނޑަށް ތަދުވުން ފަދަ ގޭހުގެ އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވާތީ އެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު:26,513

މިވެސް މުހިންމު