ރޯދަމަހު ކެއުން ބަހައްޓާނޭގޮތް

ނޯޓް: މިއީ 1 ޖޫން 2016 ގައި ސަން އޮންލައިންގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. ކުރިޔަށް އޮތީ އެންމެހާ މުސްލިމުތަކުންގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހެވެ. ރޯދަ މަހަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެއުން ބުއިމަށް ވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެނުވާ ދުވަސްވަރެކެވެ. ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި އާންމު މައްސަރުތަކާ މުޅިން ތަފާތު ވެދެއެވެ. އެހެން ކަމުން ރޯދަ މަހުގައި ވެސް ދުޅަހެޔޮ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެއުން ބުއިން ބައްޓަންކޮށް، ސުފުރާ މަތީގައި އަތުރާލެވޭ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކަކީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި، ދުޅަހެޔޮ ކާބޯތަކެތި ކަމުގައި ހެދުން މުހިއްމެވެ.

ރޯދަ މަހަކީ ކެއުން ބުއިމުގައި ގެންގުޅެވޭ ނޭދެވޭ އާދަތައް ބަދަލުކޮށް، ދުޅަހެޔޮ ގޮތެއްގައި ކެއުން ބުއިން ބައްޓަން ކުރުމަށް ލިބިގެންދާ ފަހި ފުރުޞަތެކެވެ.ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ރޯދަ މަހުވެސް ކެއުމުގައި ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ތަކެތި ބޭނުންކޮށް ހެދުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.ރޯދަ މަހުގެ ދުވަސްތަކުގައި ކެއުމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ އުސޫލެއް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި، އެއްވެސް ބެލުމަކާ ނުލައި، ހިތަށްއެރި ވަރަކަށް ނޫނީ މާގިނައިން ކައިބޮއިހެދުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ޞިއްޙީ މައްސަލަތައް ދިމާވެދާނެ ކަމެއްކަން ވިސްނުމުގައި ބަހައްޓަން ޖެހެއެވެ.މާގިނައިން ކައިބޮއި ހެދުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ވަރުބަލިކަމާއި، ލޮނޑުކަން ހަށިގަނޑަށް ގެނެސް، ރޫހާނީ އަޅުކަމަށް ވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން ބުރޫއަރާނެ ކަމެއްކަން ހަދާންކުރަން ޖެހެއެވެ.

ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަގީގަތަކީ އަހަރެމެން ދުޅަހެޔޮ ޞިއްހަތެއްގައި ދެމިހުރުން ބަރޯސާވަނީ ރޯދަމަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ކާނާގެ ބާވަތްތަކުގެ މައްޗަށް ކަމެވެ.އެހެންކަމުން ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ކާބޯތަކެތީގެ ގޮތުގައިކާނާގެ ހުރިހާ ބާވަތެއް ހިމެނޭ ހަމަހަމަ ކެއުމެއް ޚިޔާރުކުރުމަކީ ބުއްދިވެރި ކަމެކެވެ.ރޯދަ މަސް ބޯމަތިވަމުން އަންނައިރު ރޯދަމަހު ކެއުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ކަންތައްތައް، އެނގިފައިހުރުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.

އެހެން މަސްމަހާ އަޅާ ބަލާއިރު ރޯދަމަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކައިބޮއި އުޅެނީ ތަފާތު 3 ވަގުތެއްގައެވެ. އެއީ ރޯދަ ވީއްލާ ވަގުތާއި، ތަރާވީހު ދަމާއި، ހާރު ދަމެވެ. ރޯދަމަހު މިއިން ކޮންމެ ވަގުތަކުމެ،ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކެއުމެއް ޚިޔާރުކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ރޯދަ ވީއްލުމަށް ފެން، ޖޫސް، ނޫނީ ކޮންމެވެސް ފޮނި ކާއެއްޗެއް ޚިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ. މިފަދަ ތަކެތީގެ ސަބަބުން ރޯދައަށް ހުރުމުން ހަށިގަނޑުން މަދުވާ ފެނާއި، ލޮނާއި، ހަކުރުގެ ބައި ހަމައަކަށް އެޅުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކާދައިގެ ތެރެއިން ރޯދަ ވީއްލާ ވަގުތު، ގިނަ އަދަދެއްގެ މޭވާ ޖޫސް އަދި ކަދުރު ބޭނުންކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިއީ ހަގީގަތުގައި ވަރަށް ރަގަޅު އާދައެކެވެ. ކަދުރާއި، މޭވާ ޖޫސް ރޯދަ ވީއްލުމަށް ބޭނުންކުރުމަކީ ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ ލިބި، ހަށިގަނޑުގައި ވަރުޖެހި، މީހާއަށް ތާޒާކަން ގެނެސްދޭނެ ކަމެކެވެ.

ތަރާވީސް ވަގުތުގައި ވެސް ބޭނުންކުރާ ކާބޯތަކެއްޗަކީ ކާނާގެ ހުރިހާ ބާވަތެއް ހިމެނޭ ކެއުމަކަށް ހެދުމަށް ސަމާލުވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.އެގޮތުން ބަތް، ރޮށި، ޕާސްތާ، ފަދަ ތަކެތި މިވަގުތު ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. މިތަކެއްޗަކީ ކާބޯހައިޑްރޭޓް ލިއްބައިދޭނެ ތަކެއްޗެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ފެނު ކައްކާފައި ހުންނަ ތަރުކާރީއާއި، ރޯ ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް، ނުވަތަ ފިހެފައި ހުންނަ މަސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެވެ. ތަރާވީހު ގަޑީގައި ވެސް ކޮންމެ ރެޔަކު ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މޭވާއެއް ބޭނުންކުރުމަކީ އާދައަކަށް ހައްދަވާށެވެ.

ހާރުދަމުގެ ކެއުމަކީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ލުއި ކެއުމަކަށް ހެދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ހާރުގަޑީގައި ބޭނުންކުރެވޭ ކާބޯތަކެތީގެ ތެރޭގައި ކާބޯހައިޑްރޭޓާއި، ޕްރޮޓީން ހިމެނޭ ބާވަތްތަކާއި، އަދި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ގިނަކުރެއްވުން ރަނގަޅެވެ! މިސާލަކަށް ފިއްތި ގޮދަން (އޯޓްސް)، އަދި ފިހުނުމަހާއި، ކިރު ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެވެ. ހާރުގަޑީގައި ސައި، ކޮފީ، އެނާޖީ ޑްރިންކްސް ފަދަ ކެފެއިން ހިމެނޭ ބުއިންތައް ބޭނުންކުރުމަކީ ޞިއްޙީ ގޮތުން ބަލާއިރު އެހާ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ.ބުއިމެއްގެ ގޮތުގައި ފެނުގެ އިތުރުން ކޮންމެ ވެސް ކަހަލަ މޭވާ ޖޫހެއް ޚިޔާރު ކުރެވިދާނެ އެވެ. އެހެނީ މިފަދަ ބުއިންތަކަކީ އެބުއިންތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން، ހަށިގަނޑުން ފެނާއި، ތަފާތު މައުދަންތައް ބޭރުކޮށްދޭ ބާވަތްތަކެކެވެ.ޚާއްޞަކޮށް އެނާޖީ ޑްރިންކްސް ފަދަ ބުއިންތައް މާގިނައިން ބޭނުންކުރުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން ޞިއްޙީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެކެވެ.

ރޯދަމަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ގިނައިން ފެންބުއިމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެގޮތުން މަދުވެގެން 12-8 ތަށްޓާއި، ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ފެންބުއިމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.! ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ގިނައިން ފެނާއި، ދިޔާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ރޯދަޔަށް ހުންނައިރު ގެއްލިގެންދާ ފެން އަބުރާ ހަށިގަނޑަށް ލިއްބައިދޭނެ ކަމެކެވެ.

ރޯދަމަހުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ކާނާ އަކީ ދުޅަހެޔޮ ކާނާއަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކާބޯހައިޑްރޭޓް އަދި ފައިބަރުން މުއްސަދިވެފައިވާކާބޯތަކެތި ބޭނުންކުރުން މުހިއްމެވެ. ކާބޯ ހައިޑްރޭޓް އެކުލެވޭ ބާވަތްތަކަކީ އެބޭނުންކުރުމުން ރޯދަޔަށް ހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި ލަސްލަހުން ހަކަތަ ދޫކުރާ ކާނާގެ ބާވަތްތަކެކެވެ. ކާބޯހައިޑްރޭޓް ހިމެނޭ ކާބޯތަކެތީގެ ތެރޭގައި ގޮވާމާއި، ގޮދަނުގެ ބާވަތްތައް، އަދި މަދާއި އޮށުގެ ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބާރުލީ، ހަނޑޫ، ފިއްތި ގޮދަން (އޯޓް)، ބިންބި، ދޮނަޅަ، ޒުވާރި، ތޮޅި، މުގު، އާޓާ ފުށް، އަދި ބާސްމަތީ ހަނޑޫ ފަދަ ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

ފައިބަރުން މުއްސަދި ކާނާގެ ބާވަތްތަކަކީ ލަސްލަހުން ހަޖަމުކޮށްދޭ ބާވަތްތަކެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ބްރޭން، ސީރިއަލް، ގޮވާމާއި ގޮދަނުގެ ބާވަތްތައް، އޮށާއި މަދުގެ ބާވަތްތައް، ތޮށިނުނޮޅައި ހުންނަ އަލުވި، ފެހިތޮޅި ފަދަ ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް، ޕްރޫންސް، ވައްތީނި، އެޕްރިކޮޓް ފަދަ މޭވާގެ ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

ކެއުމުގައި ލަސްލަހުން ހަޖަމުވާ އަދި މަޑުމަޑުން ހަކަތަ ދޫކުރާ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރުމުން، ގިނައިރު ބަނޑުހައިވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިދޭނެކަން ހަދާންކުރާށެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރުމުން ރޯދަޔަށް ހުންނައިރު ކުރިމަތިވާ ވަރުބަލިކަމާ ލޮނޑުކަން ކުޑަކޮށްދޭނެ އެވެ.

ރޯދަމަހުގައި ކެއުން ބަހައްޓަންވީ ގޮތުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، މިފަދަ މައްސަރެއްގައި ކެއުމުން ދުރުހެލިވާންޖެހޭ ނޫނީ ބޭނުންކުރުން މަދުކުރަންޖެހޭ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް އެނގިފައި ހުރުމަކީ ވެސް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ރޯދަ މަހުގައި ކެއުމުން ދުރުހެލިވާންޖެހޭ ކާބޯތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހަވާދުލާފައި ހުންނަ ކުޅި ކާނާގެ ބާވަތްތަކާއި، މާގިނައިން ތެޔޮ އަޅާފައި ހުންނަ، ތެލާއި ސަރުބީ ގިނަ ކާނާގެ ބާވަތްތައް ހިމެނޭ އެވެ. ހަވާދުލީ ކުޅި ކާނާގެ ބާވަތްތަކާއި، ތެލާއި ސަރުބީ މާގިނައިން ހުންނަ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރުމުން ރޯދައަށް ހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި ކަރުހިއްކައި، ފެންބޮވާ މިންވަރު އިތުރުވެ، ގޭހުގެ މައްސަލަ ދިމާވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވެގެން ދެއެވެ.

ބޮޑުޖަންކު ފުޑްގެ ބާވަތްތަކާއި، މާގިނައިން ލޮނުއަޅައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަފާތު ކެއުންތައް މާގިނައިން ކެއުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮފީ، ކޯލާ، އެނާރޖީ ޑްރިންކްސްގެ ވައްތަރުތައް ފަދަ ކެފޭއިން ގިނައިން ހުންނަ ބުއިންތައް ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ރޯދަމަހު ބުއިމަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެދެވިގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ. އެއީ މިފަދަ ބުއިންތަކުގެ ސަބަބުން، ހަށިގަނޑުން ލޮނާއި ފެންމަދުކޮށް، ގޭހުގެ އުދަނގޫތައް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވެގެންދާނެތީ އެވެ.

ރޯދަ މަހަކީ އަޅުކަމާ އެއްފަދައިން ކެއުން ބުއިމުގައި ޚާއްޞަ ގޮތްތަކެއް ގެންގުޅޭ މަހަކަށް ވުމުން މިމަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެއުންބުއިން ޞިއްޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތް ބަލައިގެން ބައްޓަންކުރުން މުހިއްމެވެ. ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ގިނަ ދުވަހު ދެމިހުރެވޭނީ އެކަމަށް ކޮންމެ މީހަކުމެ، ފަރުދީގޮތުން އިސްކަން ދީގެންނެވެ. ރޯދަ މަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުކަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭނީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޞިއްޙީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކަށް ވެގެންނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު:25,892

މިވެސް މުހިންމު