ޞިއްޙަތު.ކޮމް: ޞިއްޙީ މައުލޫމާތުގެ ވެށި

ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް – ރަގަޅު ޞިއްޙީ އިރުޝާދާއި މައުލޫމާތު “ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް – ރަގަޅު ޞިއްޙީ އިރުޝާދާއި މަޢުލޫމާތު” މިއީ ޞިއްޙަތު ބްލޮގްގެ ނަމުގައި އަޅުގަނޑު (ޑރ ޢަބުދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު) ފެށި މިބްލޮގްގެ ޝިއާރެވެ. އަޅުގަނޑަކީ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެކެވެ. ކިޔުންތެރިންނަށް ބޭނުންތެރި ރަގަޅު ޞިއްހީ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މިބްލޮގް އުފަންވުމުގެ މައިގަނޑު އެއް މަގްޞަދެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ ކިޔުންތެރިންނަށް ބޭނުންހުރި އެކި ބާވަތުގެ ޞިއްހީ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑު ލަޔާގަތު ތަންދިން އެންމެ މަތީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް