ރޯދަމަހުގައި ދުރުހެލިވާންވީ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް

ނޯޓް: 2 ޖޫން 2017 ގައި ސަން އޮންލައިންގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. ރޯދަ މަހުގައި އެހެން މަސްތަކާ ޚިލާފަށް ވަރަށް ގިނަ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށްގެން ބޭނުންކުރެވެއެވެ. ކޮންމެ ކަހަލަ ކާބޯއެއްޗެއް ރޯދަމަހު ތައްޔާރުކުރި ނަމަވެސް ޞިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް އެއެއްޗެއް ތައްޔާރުކުރެވޭތޯ ބެލުން މުހިއްމެވެ. ހަމައެހެންމެ ބައެއް ކަހަލަ ކާބޯތަކެއްޗާއި، ދުރުހެލިވުމަކީ ރޯދަމަހުގެ ދުވާލުގެ ވަގުތުތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންހިފުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ. ރޯދަމަހުގެ ކެއުން ބުއިމުގައި ދުރުހެލިވާންޖެހޭ ކާބޯތީގެ ބާވަތްތަކަށް ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ. އަހަރެމެންގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ރޯދަމަހު ކަސްރަތުކުރުމާއި، ކުޅިވަރުކުޅުން

ނޯޓް: 1 ޖޫން 2017 ގައި ސަން އޮންލައިންގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. ރޯދަމަހަކީ އަޅުކަމުގެ މައްސަރެކެވެ. ނަމަވެސް ރޯދަ މަހުގައި ވެސް އަހަރެމެންގެ ޞިއްޙަތަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން ކަސްރަތުކޮށް، އެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅެ އުޅުމަކީ ވެސް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ. ރޯދަމަހަކީ ގިނައިރު ތަކެއް ވަންދެން ނުކައި ހައިބަނޑާ ރޯދަށް ހުންނަ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމުން، ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްރަތުކުރުމާއި، ކުޅިވަރުކުޅެ ހެދުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންކަމަށް ބަލާލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ރޯދަ މަސް: ދުންފަތާ ދުރުހެލިވުމަށް ވަރަށް އެކަށޭނަ ދުވަސްވަރެއް

ނޯޓް: 31 މެއި 2017 ގައި ސަން އޮންލައިންގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. ރޯދަމަހަކީ އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަ މަހެކެވެ. ރޯދަ މަހުގެ ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުކައި ރޯދައަށް ހުންނަ ހުރުމަކީ ކެއުން ބުއިމުގައި ގެންގުޅެވޭ ނޭދެވޭ އާދަތަކާއި، އަހަރެމެންގެ ކިބައިގައި އަށަގެންފައި ހުންނަ ދުންފަތު އިސްތިއުމާލުކުރުން، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން، މާގިނައިން އެނާޖީ ޑްރިންކްސް ބޭނުންކުރުން ފަދަ ޞިއްޙީގޮތުން އެހާ ރަނގަޅު ނޫން އާދަތައް ބަދަލުކޮށްލުމަށް ލިބިގެންދާ ފުރުޞަތެކެވެ. ރޯދައަށް ހުންނަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ކުޑަކުދިން ރޯދަޔަށް ބައިތިއްބާއިރު ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ނޯޓް: 29 މެއި 2017 ގައި ސަން އޮންލައިންގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. އަލަށް ރޯދަ ހިފުމަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ވަރަށް ތަފާތު އިހުސާސެއް ގެނެސްދޭނެ ކަމެކެވެ. ބައެއް ކުދިންނަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު ނޫނީ ފުރަތަމަ ދެތިން ދުވަހު އެއްކޮށް އެއްޗެއް ނުކައި ރޯދައަށް ހުރުމަކީ ދަތިކަމަކަށް ވެސް ވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އެހެންކަމުން ކުޑަކުއްޖަކު އަލަށް ރޯދައަށް ބަހައްޓަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ދުރާލާއި ހާނުވައި ތައްޔާރުކުރުވުން މުހިއްމެވެ. ރޯދައަށް ހުރުމަށް ކުޑަކުދިން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން ރޯދަ މަސް ފެށުމުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ހާރުދަމު ކެއުންބުއިން ބަހައްޓާނީ ކިހިނެއް؟

ނޯޓް: 28 މެއި 2017 ގައި ސަން އޮންލައިންގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. ރޯދަމަސް ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުން ހިފުމަށް ރޯދަމަހު ކެއުން ބުއިމަކީ ވެސް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ ކަމަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. ރޯދަމަހުގެ ކެއުންބުއިމުގެ ތެރެއިން އެންމެ ސަމާލުވާންޖެހޭ އެއް ކަމަކީ ހާރުދަމުގެ ކެއުން ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމެވެ. ހާރުދަމުގެ ކެއުމަކީ ރޯދައަށް ހުރުމަށްޓަކައި އެންމެ ބޭނުންތެރި ކެއުމެވެ. ހާރު ދަމުގެ ކެއުމަކީ ލުއިކެއުމަކަށް ހަދާށެވެ. ހާރުދަމުގެ ކެއުމުގައި ކާބޯހައިޑްރޭޓް ޕްރޮޓީން، ފައިބަރު އެކުލެވޭ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ކެއުންބުއިން ބަހައްޓާނީ ކިހިނެއް؟

ނޯޓް: 27 މެއި 2017 ގައި ސަން އޮންލައިންގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. ރޯދަމަހަކީ އަޅުކަމުގެ މައްސަރެވެ. އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭނީ ދީނީ އަޅުކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށެވެ. ދީނީ އަޅުކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި އަދާކުރެވޭނީ ރޯދަ މަހުގެ ކެއުން ބުއިން ވެސް ދުޅަހެޔޮ ގޮތެއްގައި ބައްޓަންކުރެވިގެންނެވެ. ރޯދަ މަހުގެ ރޯދަ ވީއްލާ ވަގުތަކީ ވެސް ދުޅަހެޔޮ ގޮތެއްގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ކާބޯތަކެތި ބޭނުންކުރެވޭ ވަގުތަކަށް ހަދަންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން ރޯދަ ވީއްލުމަށް ބޭނުންކުރަން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް