ރޯދަމަހު ކަސްރަތުކުރުމާއި، ކުޅިވަރުކުޅުން

ނޯޓް: 1 ޖޫން 2017 ގައި ސަން އޮންލައިންގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. ރޯދަމަހަކީ އަޅުކަމުގެ މައްސަރެކެވެ. ނަމަވެސް ރޯދަ މަހުގައި ވެސް އަހަރެމެންގެ ޞިއްޙަތަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން ކަސްރަތުކޮށް، އެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅެ އުޅުމަކީ ވެސް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ. ރޯދަމަހަކީ ގިނައިރު ތަކެއް ވަންދެން ނުކައި ހައިބަނޑާ ރޯދަށް ހުންނަ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމުން، ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްރަތުކުރުމާއި، ކުޅިވަރުކުޅެ ހެދުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންކަމަށް ބަލާލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ދިރާސާތަކުން ހޯދިފައިވާ ގޮތުގައި ރޯދަމަހު ކަސްރަތުކޮށް ހަދަން އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތަކީ ރޯދަ ވީއްލުމަށްފަހު ގައެވެ. ސަބަބަކީ ރޯދަމަހު ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި، ނަފުސާނީ ގޮތުން ހަށިގަނޑު އެންމެ ބޮޑަށް ތާޒާވެގެންދާ އެއްވަގުތަކީ ރޯދަވީއްލުމަށްފަހު އަންނަ ވަގުތުކަމަށްވާތީ އެވެ. އަދި ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ކާބޯތަކެތީގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ހަކަތައާއި ބާރާއި، ބުންވަރު ލިބިގެންދާތީ އެވެ. ރޯދަ ވީއްލުމަށްފަހު ލުއި ކެއުމެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެވެ. އެއަށްފަހު މަޣްރިބު ނަމާދުކޮށްގެން، ބައިގަޑިއެއްހާއިރު ކަސްރަތުކޮށްލުމަށްފަހު، ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކެއުމެއް ޚިޔާރު ކުރެވިދާނެ އެވެ.

ރޯދަ ވީއްލައިގެން ކަސްރަތުކުރަން އުނދަގޫނަމަ، ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ގަޑިއެއް ނޫނީ ބައިގަޑިއެއްހާއިރު ކުރިން ކަސްރަތު ކޮށްލެވިދާނެ އެވެ. ނޫނީ ކޮންމެ ވެސް ކަހަލަ ކުޅިވަރެއް ކުޅެވިދާނެ އެވެ. މިވަގުތު ކަސްރަތުކުރުމުން ނޫނީ ކުޅިވަރެއް ކުޅެހެދުމުން، އެކަމެއް ކޮށްނިމޭގޮތަށް ރޯދަ ވީއްލައިގެން ކޮންމެ ވެސް އެއްޗެއް ކެއުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދެއެވެ. މާނައަކީ ކުޅިވަރުކުޅެ، ކަސްރަތުކުރުން ފަދަ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ހަށިގަނޑުން ބީވެގެންދިޔަ، ހަކަތަ ރޯދަވީއްލުމާއެކު ހަށިގަނޑަށް އިއާދަވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދެއެވެ.

ރޯދަމަހު ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ކަސްރަތުކޮށް، ކުޅިވަރު ކުޅެހަދާނަމަ އެންމެ އެދެވިގެންވަނީ ހިނގާލުން، ބައިސްކަލް ދުއްވުން، ސްޓްރެޗިންގ ފަދަ ލުއި ކަސްރަތެއް ކޮށްލުމެވެ. މާގަދަޔަށް ކުރަންޖެހޭ ކަހަލަ ކަސްރަތުތައް ނޫނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މީހާ ވަރުބަލިކޮށް، ނޭވާކުރުވާ ފަދަ ކަސްރަތުތައް ރޯދައަށްހުރެ ކުރުމަކީ އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ ރޯދައަށް ހުރެ މިފަދަ ކަސްރަތުތައް ކޮށްފިނަމަ، ފަހަރުގައި ހަށިގަނޑުން މާބޮޑަށް ހަކަތަ މަދުވެ، ފެނާއި ލޮނުގެބައިތައް މަދުވެ، ޞިއްޙީ ނުރައްކަލަކާ ކުރިމަތިވެދާނެތީ އެވެ. ބައެއް ފަހަރު ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދަށްވެ، ލޭގައި ހަކުރުގެ މިންވަރު ދަށްވެ، ބޯއަނބުރައި، ނޫނީ އަނބުރައިގަތުމަކީ ވެދާނެ ކަމެކެވެ.

އާންމުކޮށް ކަސްރަތުކޮށް ކުޅިވަރުކޮށް އުޅޭ މީހެއް ނަމަ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ގިނައިން ދިޔާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ރެޔަކު މަދުވެގެން 12-8 ތަށްޓާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ފެންބުއިމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެއީ ރޯދަޔަށް ހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި ކަރުހިއްކައި، ފެންބޮވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައެވެ. އަދި މިއީ ވަރުބަލިވުމާއި، ލޮޑުކަން ކުޑަކޮށްދޭނެ ކަމެއް ވެސް މެއެވެ.

ތިބާގެ ކިބައިގައި ޞިއްޙީ ވަކި މައްސަލައެއް ހުރިނަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިގެން ކަސްރަތުކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ އެންމެ ރަނގަޅު ލަފަޔާ އިރުޝާދު ލިބިގަތުމެވެ. އެހެނީ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ސަބަބުން ކުރެވިދާނެ ކަސްރަތުތަކާއި، ކުޅިވަރުތައް ، އެކަންކަން ކުރެވިދާނެ މިންވަރު ތަފާތުވެގެން ދިއުމަކީ ގާތް ކަމެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު:27,164

މިވެސް މުހިންމު