ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް 2016

މިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަހެވެ. ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަސް ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ވަކި ޝިއާރަށް ކަނޑައަޅައި ފާހަގަކުރަމުން އާދެއެވެ. އާންމު ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު މިދުވަސް ފާހަގަކުރެވެނީ ޞިއްޙީ ކަންކަމާމެދު އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ރާއްޖޭގައި މިދުވަސް އަންނަނީ އެއަހަރެއްގެ ޝިއާރާ ގުޅޭގޮތަށް ބައްޓަން ކުރެވިގެން ތަފާތު ހަރަކާތްތަކާއެކު ފާހަގަ ކުރަމުންނެވެ. މިއަހަރު ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ ހަކުރު ބައްޔާއި ގުޅުވައިގެންނެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޞިއްޙަތު.ކޮމް: ޞިއްޙީ މައުލޫމާތުގެ ވެށި

ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް – ރަގަޅު ޞިއްޙީ އިރުޝާދާއި މައުލޫމާތު “ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް – ރަގަޅު ޞިއްޙީ އިރުޝާދާއި މަޢުލޫމާތު” މިއީ ޞިއްޙަތު ބްލޮގްގެ ނަމުގައި އަޅުގަނޑު (ޑރ ޢަބުދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު) ފެށި މިބްލޮގްގެ ޝިއާރެވެ. އަޅުގަނޑަކީ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެކެވެ. ކިޔުންތެރިންނަށް ބޭނުންތެރި ރަގަޅު ޞިއްހީ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މިބްލޮގް އުފަންވުމުގެ މައިގަނޑު އެއް މަގްޞަދެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ ކިޔުންތެރިންނަށް ބޭނުންހުރި އެކި ބާވަތުގެ ޞިއްހީ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑު ލަޔާގަތު ތަންދިން އެންމެ މަތީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް