ކުޑަކުދިން ރޯދަޔަށް ބައިތިއްބާއިރު ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ނޯޓް: 29 މެއި 2017 ގައި ސަން އޮންލައިންގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. އަލަށް ރޯދަ ހިފުމަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ވަރަށް ތަފާތު އިހުސާސެއް ގެނެސްދޭނެ ކަމެކެވެ. ބައެއް ކުދިންނަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު ނޫނީ ފުރަތަމަ ދެތިން ދުވަހު އެއްކޮށް އެއްޗެއް ނުކައި ރޯދައަށް ހުރުމަކީ ދަތިކަމަކަށް ވެސް ވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އެހެންކަމުން ކުޑަކުއްޖަކު އަލަށް ރޯދައަށް ބަހައްޓަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ދުރާލާއި ހާނުވައި ތައްޔާރުކުރުވުން މުހިއްމެވެ.

ރޯދައަށް ހުރުމަށް ކުޑަކުދިން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން ރޯދަ މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން އޮންނަ ދުވަސްތަކުގައި ކުދިންގެ ކެއުމުގެ އާދައަށް ބަދަލުތައް ގެނުވިދާނެ އެވެ. އެގޮތުން ރޯދަ މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ކާ މިންވަރާއި، ކާ ފަހަރު މަދުކޮށްލުމަށް ބާރުއެޅިދާނެ އެވެ. ލޮނާއި ހަކުރު އެކުލެވޭ ތަކެތި ދިނުން މަދުކޮށްލެވިދާނެ އެވެ. ސަބަބަކީ މިފަދަ ތަކެއްޗަކީ އާންމު ގޮތެއްގައި ކާހިތްވުމާއި، ކަރުހިއްކުން އިތުރުކުރާ ބާވަތްތަކަށް ވުމުން މިފަދަ ތަކެތި މަދުކޮށްލުމުން ކާހިތްވުން ކުޑަވެ، ކަރުހިއްކުން ކަނޑުވައި، ރޯދަމަހުގެ ދުވާލުގެ ވަގުތުގައި ނުކައި ހޭދަކުރުމަށް ކުދިންނަށް ފަރިތަވެގެންދާނެ އެވެ.

ކުޑަކުދިން އަލަށް ރޯދަ ހިފަން ފަށާއިރު ފަހަރުގައި ފުރަތަމަ މުޅި ދުވަހު އެއްކޮށް ރޯދައަށް ނުހުރެވިދާނެ އެވެ. މިގޮތަށް ދިމާވާނަމަ ފުރަތަމަ މެންދުރާއި ހަމައަށް އެއްޗެއް ނުކައި ހުރުމަށް ބާރު އެޅިދާނެ އެވެ. އެއަށްފަހު އަސުރު ވަންދެން ބެހެއްޓިދާނެ އެވެ. އަދި އެގޮތަށް އާދަވުމުން މުޅި ދުވަހު ރޯދައަށް ބެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް އަމަލުކުރުމުން ކުދިން މަޑުމަޑުން ރޯދަ ހިފުމަށް ހޭނި، ކުދިންގެ ޝައުގުވެރިކަން ވެސް އިތުރުވެގެންދާނެ އެވެ.

ކުޑަކުދިން ރޯދައަށް ބަހައްޓާއިރު ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް މައިންބަފައިން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެ އެވެ. އެގޮތުން އެންމެ މުހިއްމު އެއްކަމަކީ ރޭގަނޑު ހާރުކާން ދިނުމެވެ. ހާރުގަޑީގައި ދޭ ކާތަކެތީގައި ކާބޯހައިޑްރޭޓް، ޕްރޮޓީން އަދި ފައިބަރުން މުއްސަދި ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ހިމަނާށެވެ. ބަތް، ޕާން، ބިސް، ކުކުޅުމަސް، ކަނޑުމަސް، ޔޯގަޓް، ޗީޒު، އޯޓު ފަދަ ތަކެތި ދެވިދާނެ އެވެ. މިފަދަ ތަކެތީގެ ސަބަބުން ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ހަށިގަނޑުގައި ހަކަތަ ހުރެ، ގިނައިރު ވަރުބަލިވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިދޭނެ އެވެ. އަދި ގިނައިރު ބަނޑުހައިނުވެ، ހުންނާނެ އެވެ. ކެއުމުގެ ވަގުތުތަކުގައި އެކިކުލަކުލައިގެ ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ، އެކި ސައިޒަށް އެކި ބައްޓަމަންކޮށައި ސުފުރާ މަތީގައި ހުރުމަކީ ކުޑަކުދިންގެ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުވެ، ގަޔާވެގެން ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ކެއުމަށް ބާރުއަޅައިދޭނެ ކަމެކެވެ.

ފަހަރުގައި ކުޑަކުދިންކަމަށް ވުމުން އެއްފަހަރާ ރޯދަ ވީއްލާގަޑީގައި އެއްފަހަރާ މާގިނައިން ކާންއުޅެފާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއްފަހަރާ މާގިނައިން ކެޔަނުދޭށެވެ. އެހެނީ އެއްފަހަރާ މާގިނައިން ކެއުމުން ވަރުބަލިކަމާއި، ލޮޑުކަން އިތުރުވެ، މަތިންއެރުމާއި، ގޭހުގެ އުދަނގޫތައް ކުރިމަތިވާގޮތް ވެއެވެ.

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ގިނައިން ފެނާއި ދިޔާތަކެތި ދޭށެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ކޮންމެ ރެޔަކުމެ މަދުވެގެން 8 ތަށި ފެން ދެވޭތޯ ބަލާށެވެ. ރޭގަނޑު ގިނައިން ދިޔާތަކެތި ދިނުމަކީ ރޯދައަށް ހުންނައިރު ގެއްލިގެންދާ ފެނުގެ ބައި އަނބުރާ ހަށިގަނޑަށް ލިއްބައިދޭނެ ކަމެކެވެ. ކުޅި ހަވާދުލީ ތަކެތި ނުދޭށެވެ. ތެލާއި ސަރުބީ ގިނަ ތަކެތި ވެސް ނުދޭށެވެ. ކެފެއިން ހުންނަ ބުއިންތައް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުދޭށެވެ. މާގިނައިން ލޮނުހުންނަ ކާބޯތަކެތި ވެސް ނުދޭށެވެ. މިއިން ކޮންމެ އެއްޗަކީ އޭގެ ސަބަބުން ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކަށް މަގުފަހިވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ރޯދަ މަސް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިން ރޯދައަށް ބަހައްޓާއިރު މައިންބަފައިން މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދިނުން މުހިއްމެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު:26,513

މިވެސް މުހިންމު